I korthet:

Hyresgästen ansvarar för att:
– Ersätta skador på lokal eller inventarier som uppkommer genom oaktsamhet av hyresgästen.
– Branddörren mellan foajé och trapp hålls stängd under föreställning.
– Lokalen låses under hyrestiden.
– Lokalen är utrymd och städad inom hyrestiden, om inte annat har överenskommits. Skulle städning inte var utförd eller undermåligt utförd, har Improvisation & Co rätt att debitera hyresgästen upp till 2 000 kr.
– Gästerna ska utrymma lokalen kl 22.00
– Lokalen ska vara städad och utrymd senast kl 23.

Improvisation & Co ansvarar för att:
– Lokalen är godkänd för teaterverksamhet och offentliga spelningar och att lokalen uppfyller myndigheternas brand- och ventilationskrav.
– Lokalen är städad och i gott skick när hyrestiden börjar.
– Informera hyresgästen om nödutgångar och brandsläckare.
– Informera om brandlarm.