MåNGFALD & BEMöTANDE

Utbilda personalen i mångfaldsfrågor för ett bättre bemötande av kollegor, kunder och patienter.

Tillsammans med Rebecca Popenoe, fil.dr i antropologi, har Improvisation & Co tagit fram ett mångfaldsseminarium som behandlar teman som kulturbegreppet, fördomar, mångkultur i arbetslivet, förändring, flockdjur, etc.

Vad är egentligen kultur och vad är dess innehåll? Vi tar upp vikten av förståelse för olika kulturers antaganden, värderingar och förhållningssätt. I olika samhällen råder olika sociala och kulturella värderingar och mer eller mindre omedvetet baseras våra slutsatser på dessa värderingsrunder och antaganden.

Varför väljer vi så ofta lika och hur kan vi träna oss i att våga välja olika? Även om vi på många sätt lever i ett högst individualistiskt samhälle, så är vi i grunden flockdjur. Hur spelar detta in och påverkar ett mångfaldsarbete? Hur leder kulturell mångfald såsom ”könsmångfald” och ”åldersmångfald” till nya mer kreativa och flexibla arbetsplatser?